Available courses

Family and Friends 2

Everybody Up 4

Everybody Up 3

Everybody Up 2

Everybody Up 1

Family and Friends 5

Family and Friends 3

Site announcements

TEST ANNOUNCEMENTS TRÊN MOODLE 3.11.3+

by Admin User -

Đây chỉ là website DEMO của website chính thaytro.net. Mục đích chính của website chỉ là nơi để Admin TEST chức năng và là nơi làm website mẫu cho khách hàng trước khi cài đặt cho khách hàng. Chính vì vậy, các bạn không nên Đăng ký tài khoản trên website demo này! Nếu bạn muốn test chức năng thì có thể sử dụng tài khoản username: thaytro.net và password: 123456. Lưu ý: website có thể bị xóa bất cứ lúc nào!

Đây chỉ là website DEMO của website chính thaytro.net. Mục đích chính của website chỉ là nơi để Admin TEST chức năng và là nơi làm website mẫu cho khách hàng trước khi cài đặt cho khách hàng. Chính vì vậy, các bạn không nên Đăng ký tài khoản trên website demo này! Nếu bạn muốn test chức năng thì có thể sử dụng tài khoản username: thaytro.net và password: 123456. Lưu ý: website có thể bị xóa bất cứ lúc nào!

Đây chỉ là website DEMO của website chính thaytro.net. Mục đích chính của website chỉ là nơi để Admin TEST chức năng và là nơi làm website mẫu cho khách hàng trước khi cài đặt cho khách hàng. Chính vì vậy, các bạn không nên Đăng ký tài khoản trên website demo này! Nếu bạn muốn test chức năng thì có thể sử dụng tài khoản username: thaytro.net và password: 123456. Lưu ý: website có thể bị xóa bất cứ lúc nào!

Giới Thiệu Website DEMO

by Admin User -

Đây chỉ là website DEMO của website chính thaytro.net. Mục đích chính của website chỉ là nơi để Admin TEST chức năng và là nơi làm website mẫu cho khách hàng trước khi cài đặt cho khách hàng. Chính vì vậy, các bạn không nên Đăng ký tài khoản trên website demo này! Nếu bạn muốn test chức năng thì có thể sử dụng tài khoản username: thaytro.net và password: 123456. Lưu ý: website có thể bị xóa bất cứ lúc nào!